Regulamin

Regulamin świadczenia usług.

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez sklep Tivanoo.pl, należący do:

Trade Connect sp. z .o.o.
Warszawska 40/2A
40-008 Katowice
NIP: 9591948757
REGON: 260615970
KRS: 0000426782


zwanym dalej ,,Tivanoo''

2. W związku z faktem, iż każda oferta odsyła do postanowień Regulaminu, jest on udostępniany tak, aby każdy Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią przed skorzystaniem z usług Tivanoo. 

3. Informuje się że: 

a) czynności techniczne składające się na zawarcie umowy są następujące: 

- kliknięcie przez Kupującego opcji zakupu na Stronie przedmiotu 

b) potwierdzenie przez drugą stronę otrzymania niniejszej oferty skutkuje związaniem oferenta (Tivanoo) treścią oferty 

c) treść niniejszej umowy jest przechowywana na Stronie http://tivanoo.pl/pl/i/Regulamin/2

d) umowa pomiędzy Tivanoo a Kupującym zawierana jest w języku polskim

5. Tivanoo wystawia i przesyła rachunki dokumentujące sprzedaż (w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy o podatku od towarów i usług) drogą elektroniczną. Skorzystanie z usług Tivanoo oznacza akceptację (stosownie do art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług) otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

6. Tivanoo jest podmiotem zwolnionym z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. § 10. reguluje korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

§ 2. Objaśnienie terminów używanych w Regulaminie.

Użytkownik Tivanoo.pl

Osoba posiadająca konto zarejestrowane w domenie Tivanoo.pl.

Użytkownik bez rejestracji

Osoba nie posiadająca konta zarejestrowanego w domenie Tivanoo.pl, mająca jednocześnie możliwość dokonania czynności opisanych w  § 1. Pkt.1 lit.a

Strona przedmiotu
Strona oferty Tivanoo.pl umieszczona przez Tivanoo.

Kupujący
Użytkownik Tivanoo.pl lub Użytkownik bez rejestracji, który zgodnie z instrukcją zawartą w § 1. Pkt.1 lit.a, skorzystał z opcji zakupu na Stronie przedmiotu.

Przedmiot zamówienia
Towar umieszczony na Stronie przedmiotu przez Tivanoo, którego dotyczy opis zamieszczony na tej stronie.

Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo, o następującej treści:

Niniejszym udzielam Tivanoo.pl
zwanemu dalej ,,Tivanoo’’, pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki Przedmiotu zamówienia, opisanego na Stronie przedmiotu. Upoważniam także Tivanoo do odbierania w moim imieniu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych od Sprzedawcy, przy czym wszelkie zwracane od Sprzedawcy środki pieniężne  muszą być następnie przekazane na podany przeze mnie rachunek bankowy. Pełnomocnictwo to jest przeze mnie udzielane w momencie skorzystania przeze mnie z opcji Kup teraz tj. kliknięciu Kup teraz na Stronie przedmiotu a  następnie potwierdzeniu tej czynności na automatycznie wygenerowanej stronie poprzez kliknięcie ,,Potwierdź zakup’’

Sprzedawca
Podmiot mający główną siedzibę poza granicami Unii Europejskiej, będący właścicielem oraz samoistnym posiadaczem Przedmiotu zamówienia (kraj głównej siedziby Sprzedawcy, czyli miejsca z którego jest wysyłany do Kupującego Przedmiot zamówienia, każdorazowo podawany jest na Stronie przedmiotu).

Dostawca
Sprzedawca tudzież wyznaczony przez Sprzedawcę podmiot, którego zadaniem jest wysłanie Przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Kupującego.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez sklep Tivanoo.pl

 w celach związanych z realizacją zawartej umowy, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez których posiadanie tych danych jest niezbędne, aby umowa mogła zostać należycie wykonana.

 

§  3. Opis oferty Tivanoo.

1.        Tivanoo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi zamówień na zasadzie pośrednictwa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Wynagrodzeniem Tivanoo za wykonaną usługę pośrednictwa w zakupie jest prowizja, której kwota jest określona w  § 3 pkt. 10.

2.       Zakres oferowanych usług jest następujący:

a) złożenie w imieniu Kupującego zamówienia u Sprzedawcy na opisany na stronie przedmiotu przedmiot zamówienia.

b) przekazanie w imieniu Kupującego do Sprzedawcy płatności za opisany na stronie przedmiotu Przedmiot zamówienia oraz za wysyłkę na podany przez Kupującego adres.

c) odbieranie od Sprzedawcy, w imieniu Kupującego ewentualnych zwrotów środków pieniężnych, przy czym środki te są następnie zwracane Kupującemu, we wskazany przez niego sposób.

d) pomoc w monitorowaniu przesyłki w szczególności poprzez podanie Kupującemu numeru

przesyłki oraz adresu strony internetowej za pomocą której Kupujący może ją śledzić.

e) pomoc w procedurze reklamacyjnej

 

3. Tivanoo nie jest importerem Przedmiotu zamówienia.

4. Tivanoo nie jest wprowadzającym sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).

5. Tivanoo nie jest producentem Przedmiotu zamówienia.

6. Powyższy zapis nie wyłącza odpowiedzialności Tivanoo wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie przedmiotu działalności Tivanoo.

7. Ilekroć na Stronie przedmiotu mowa jest o gwarancji, dotyczy ona każdorazowo gwarancji udzielanej i realizowanej przez Sprzedawcę, nie zaś przez Tivanoo.

8. Kwota środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia (określona na Stronie przedmiotu jako jednostkowa cena Przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dostawy podanym na Stronie przedmiotu) zawiera cenę towaru wyznaczoną przez Sprzedawcę, koszt wysyłki na podany przez Kupującego adres oraz cenę usługi świadczonej przez Tivanoo.

9. W związku charakterem działalności oraz obowiązującymi przepisami prawa, przychodem Tivanoo w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podstawą opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest różnica pomiędzy kwotą środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a kwotą środków pieniężnych przekazanych przez Tivanoo do Sprzedawcy celem opłacenia ceny Przedmiotu zamówienia oraz wysyłki Przedmiotu zamówienia na podany przez Kupującego adres.

10.  W związku z charakterem działalności oraz obowiązującymi przepisami prawa, faktura jest wystawiana na usługę pośrednictwa w zakupie Przedmiotu zamówienia opisanego na Stronie przedmiotu. Faktura opiewa każdorazowo na różnicę o której mowa w § 3 pkt.9

 

§ 4. Zawarcie umowy i jej realizacja.

 

1. Korzystając z opcji "Kup Teraz" w sposób opisany w § 1. Pkt.1 lit.a Użytkownik Tivanoo.pl  lub Użytkownik bez rejestracji staje się Kupującym. Jednocześnie Użytkownik Tivanoo.pl lub Użytkownik bez rejestracji, stając się Kupującym, udziela Tivanoo  Pełnomocnictwa, które Tivanoo  automatycznie przyjmuje.

2. W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana w kilku różnych przesyłkach, przez różnych Dostawców.

3. Adres na który ma zostać dostarczony Przedmiot zamówienia,Kupujący powinien wskazać za pomocą Formularza Dostawy i Płatności, udostępnianego mu automatyczne po dokonaniu czynności opisanych w § 1. Pkt.1 lit.a. lub podać go Tivanoo drogą mailową.

4. W ciągu 7 dni od momentu skorzystania z opcji zakupu, Kupujący powinien dokonać płatności na wskazany przez Tivanoo rachunek bankowy.

5. Kupujący  w ciągu siedmiu dni od momentu skorzystania z opcji ,,Kup teraz’’, powinien dokonać przelewu środków pieniężnych, o których mowa na Stronie przedmiotu, na rachunek bankowy Tivanoo .

6. Kupujący może także dokonać wpłaty środków pieniężnych, o których mowa na Stronie przedmiotu poprzez system PayU, przy czym winien to uczynić w ciągu 7 dni od momentu skorzystania z opcji Kup teraz.

 7. Tytuł przelewu powinien zawierać:

a) nazwę (nick) Kupującego lub też jego imię i nazwisko jeśli korzysta z opcji Kup teraz jako Użytkownik bez rejestracji

b) numer/numery zamówienia

 8. Tivanoo może przystąpić do realizacji zamówienia także wtedy, jeśli w tytule przelewu brak

niektórych informacji,  o których mowa w  § 4 pkt. 9 o ile na podstawie danych zamieszczonych w tytule, da się bezspornie określić której/których transakcji przelew dotyczy.

 

§  5. Reklamacja usługi pośrednictwa w zakupie świadczonej przez Tivanoo.

1. W razie wszelkiego rodzaju zastrzeżeń co do świadczonej usługi, uprasza się o przesyłania reklamacji na adres mailowy Tivanoo. Reklamacje można przesyłać także listownie na adres podany w § 1. Regulaminu.

2. W wiadomości reklamacyjnej oprócz imienia i nazwiska oraz treści zastrzeżeń, uprasza się o podanie nicku z Tivanoo.pl ( o ile Kupujący posiada konto w domenie Tivanoo.pl).

3. Tivanoo ustosunkuje się do otrzymanej wiadomości w ciągu 7 dni.

 

§ 6. Reklamacja Przedmiotu zamówienia.

1. Jeśli otrzymany Przedmiot zamówienia jest niezgody z opisem zamieszczonym na Stronie Przedmiotu, Kupujący może go reklamować.

a) adres służący do odesłania Przedmiotu do reklamacji to:

Reklamacje Tivanoo

Skr. Pocztowa 1027

Kielce 25-636

 

2. Przewiduje się dwa sposoby realizacji procedury reklamacyjnej:

a) Poprzez odesłanie przez Kupującego Przedmiotu zamówienia na adres Sprzedawcy.

b) Poprzez odesłanie przez Kupującego Przedmiotu zamówienia na adres Tivanoo po to, aby Tivanoo odesłał Przedmiot zamówienia na adres Sprzedawcy.

Wybór sposobu przeprowadzenia reklamacji należy do Kupującego.

3. Jeśli niezgodność towaru z opisem wynika z błędnego tłumaczenia oferty Sprzedawcy, dokonanego przez Tivanoo, bądź też wynika z innej przyczyny za którą Tivanoo odpowiada, (na przykład złożenie zamówienia u Sprzedawcy na inny niż zamieszczony na Stronie przedmiotu Przedmiot zamówienia) odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Tivanoo.

4. Po dokonaniu zwrotu środków przez Sprzedawcę na rachunek Tivanoo, środki te zostają niezwłocznie przekazane Kupującemu.

5. Jeśli jednak, zwrot środków ze strony Sprzedawcy nie nastąpi w ciągu 10 dni licząc od momentu doręczenia przesyłki z reklamowanym Przedmiotem zamówienia Sprzedawcy (§ 5 pkt. 2 lit. a) albo Tivanoo, (§ 5 pkt. 2 lit. b) zwrotu środków dokonuje Tivanoo ze środków własnych.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy z Tivanoo.

1.Kupujący będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Tivanoo w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Zważywszy, że zawierana umowa to umowa o świadczenie usług, czternastodniowy termin liczy się od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Mając jednakże art. 10 ust. 3 uprawnienie to nie przysługuje każdorazowo, jeśli Kupujący zgodzi się na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem tego terminu.

2. Mając na uwadze art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, informuje się, iż jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ;

 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 6) dostarczania prasy;

 7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 8. Odstąpienie od umowy w zakresie zakupu Przedmiotu zamówienia.

1. Mając na uwadze, iż większość Sprzedawców ma siedzibę w państwach w których konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, oferta Sprzedawcy nie przewiduje takiego uprawnienia (chyba że opis na Stronie przedmiotu stanowi inaczej).

 2. W związku z powyższym, obowiązki związane z odstąpieniem od umowy, które obciążałyby Sprzedawcę, przy założeniu że jego siedziba znajdowałaby się na terytorium Polski, zobowiązuje się przejąć Tivanoo.

 3. Kupujący będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Czternastodniowy termin liczy się od dnia odebrania przesyłki z Przedmiotem zamówienia. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Tivanoo przed jego upływem.

 4. Przedmiot zamówienia należy odesłać na adres:

Zwrot Tivanoo

Skr. Pocztowa 1027

Kielce 25-636

Przedmiot powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

 5. Po otrzymaniu Przedmiotu zamówienia, Tivanoo dokona zwrotu środków. Zwrotowi oprócz ceny towaru oraz kosztów dostawy pod wskazany przez Kupującego adres, podlega także kwota prowizji Tivanoo.

 

§ 9. Sprawy celne i podatki.

1. Mając na uwadze przepisy prawa podatkowego i celnego, informuje się, iż dokonanie zakupu Przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych na Stronie przedmiotu i w Regulaminie (tj. dokonanie zakupu poza granicami Unii Europejskiej oraz odebranie przesyłki, w której znajduje się Przedmiot zamówienia, nadanej spoza Unii Europejskiej) , tożsame jest z dokonaniem przez Kupującego importu towaru.

2. Jeśli przepisy prawa podatkowego i celnego przewidują w związku z dokonanym importem konieczność uiszczenia  cła, podatków (w szczególności podatku od towarów i usług w wysokości 23 %) lub innych należności o charakterze publicznoprawnym, koszty te są zawarte w cenie podanej na Stronie Przedmiotu.

 

§ 10. Postanowienia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1.      Świadczenie usług drogą elektroniczną ma miejsce poprzez udostępnienie Kupującemu infrastruktury informatycznej, umożliwiającej zawarcie umowy o pośrednictwo w zakupie określonego Przedmiotu zamówienia. Usługi świadczone w tym zakresie są bezpłatne.

 2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym są następujące:

 

a)      Dostępu do internetu.

b)      Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersjach 7.x i wyższych lub Opera w wersjach 9.x i wyższych lub Firefox w wersjach 3.x i wyższych, Chrome w wersjach 4.x i wyższych.

c)      Posiadanie adresu elektronicznego (E-mail).

 3.      Informuje się, iż zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 4.      W razie wszelkiego rodzaju zastrzeżeń co do świadczonej usługi o której mowa w niniejszym paragrafie, uprasza się o przesyłanie reklamacji na adres mailowy Tivanoo. Reklamacje można przesyłać także listownie na adres podany w § 1. Regulaminu. W wiadomości reklamacyjnej oprócz imienia i nazwiska oraz treści zastrzeżeń, uprasza się o podanie nicku z Tivanoo.pl ( o ile Kupujący posiada konto w domenie Tivanoo.pl). Tivanoo ustosunkuje się do otrzymanej wiadomości w ciągu 7 dni.

 

§ 11. Postanowienia końcowe.

 1.       Skorzystanie z usług Tivanoo oznacza akceptację Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Informuje się jednocześnie, że podawanie danych nie jest obowiązkowe. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

2.       W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 Regulamin jest objęty prawami autorskimi. Kopiowanie na potrzeby inne niż zawarcie umowy z Tivanoo.pl jest zabronione.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl